T&Cs/Privacy Policy

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 
Ι. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ OΡΩΝ
Η ιστοσελίδα www.surefood.com.cy ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «SUREFOOD LTD» (εφεξής η «SUREFOOD»). Οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της SUREFOOD οφείλουν να διαβάσουν  προσεκτικά τους παρόντες όρους και σε περίπτωση διαφωνίας με αυτούς οφείλουν να μην κάνουν χρήσης της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχονται πλήρως και παραχωρούν τη συγκατάθεσή τους.

Η ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εφόσον γίνει χρήση της ιστοσελίδας από φυσικά πρόσωπα κάτω των 18 ετών τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους.

Η SUREFOOD διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τις παρούσες νομικές πληροφορίες οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο. Ως εκ τούτου οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται πλήρως τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις.

ΙΙ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας (εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά, απεικονίσεις , φωτογραφίες, άρθρα, δημοσιεύσεις κλπ.) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της SUREFOOD με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων και προστατεύεται κατά περίπτωση από Κυπριακούς ή διεθνείς νόμους περί διανοητικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση, να κοινοποιήσει, να αντιγράψει να κατεβάσει ή να εκτυπώσει οποιοδήποτε υλικό περιέχει η τοποθεσία αυστηρά για προσωπική και μη εμπορική χρήση.

IΙΙ. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές (συνδέσμους) σε δικτυακούς τόπους τρίτων , για το περιεχόμενο/ υπηρεσίες των οποίων η για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, η SUREFOOD δεν φέρει καμία ευθύνη. Οι επισκέπτες/ χρήστες του διαδικτυακού τόπου της SUREFOOD αποκτούν πρόσβαση σε αυτές με δική τους ευθύνη και οι εν λόγω ιστοσελίδες διέπονται από τους δικούς τους όρους χρήσης και προϋποθέσεις.

ΙV. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η SUREFOOD LTD καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτύου της , συμπεριλαμβανομένου και αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Παρόλα αυτά  η SUREFOOD  δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται στην περίπτωση που το υλικό δεν είναι επικαιροποιημένο και δεν έχει σαφήνεια και ακρίβεια.

Επίσης δεν εγγυάται την παντελή απουσία ελαττωμάτων συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά , ιών ή άλλων επιζήμιων στοιχείων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του Χρήστη η οποία απορρέει από αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς.

Επιπλέον, η SUREFOOD  δε φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που η λειτουργία της ιστοσελίδας διακοπεί ή καταστεί προσωρινά μη διαθέσιμη ή παρουσιάσει οποιαδήποτε άλλη τυχόν δυσλειτουργία δικαιολογημένη ή μη, εξ αμελείας ή εκ προθέσεως , ακούσιας ή εκούσιας.

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ
Ο Χρήστης της ιστοσελίδας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κυπριακού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας ενώ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον παρόντα δικτυακό τόπο ή στο διαδίκτυο από τυχόν αθέμιτη χρήση.

VI. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του Επισκέπτη/ Χρήση του παρόντος δικτυακού είναι σύμφωνος προς τις διατάξεις του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

VII ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΠΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης διέπονται από το Κυπριακό δίκαιο, τις οδηγίες και τους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις και ερμηνεύονται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος ενώ  υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των  Κυπριακών δικαστηρίων.

TERMS OF USE OF THE WEBSITE

 
I. ACCEPTANCE OF THE TERMS
The website www.surefood.com.cy  belongs to “SUREFOOD LTD” (hereinafter ” SUREFOOD “).  Visitors / users of the pages and services of the SUREFOOD website must carefully read these terms and in case of disagreement with them must not use the website and its content, otherwise it is presumed that they fully accept and give their consent.

The website is addressed only to natural or legal persons with full legal capacity. If the website is used by individuals under the age of 18, it is presumed that they have obtained the express consent of the adults who exercise their custody.

SUREFOOD reserves the right to review this legal information at any time and for any reason. Therefore users / visitors must check for any changes and if they continue to use it is presumed that they fully accept the modified terms and conditions.

II. INFORMATION ABOUT INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
All content on this website (trademarks, logos, graphics, illustrations, photographs, articles, publications, etc.) is the intellectual property of SUREFOOD with the exception of explicitly recognized third party rights and is protected on a case by case basis by Cyprus or international intellectual property laws. . The user / visitor may access, share, copy, download or print any material contained on the site strictly for personal and non-commercial use.

III. USE OF LINKS TO OTHER WEBSITES
This website may contain references (links) to third party websites, for the content / services of which for any damage resulting from their use, SUREFOOD bears no responsibility. Visitors / users of the SUREFOOD website access them at their own risk and these websites are governed by their own terms and conditions of use.
ΙV. DISCLAIMER-LIMITATION OF LIABILITY

SUREFOOD LTD makes every effort to ensure the proper operation of its network, including this website.

However, SUREFOOD does not guarantee and is not responsible in case the material is not updated and does not have clarity and accuracy.

It also does not guarantee the complete absence of defects including indicative, viruses or other harmful elements and is not responsible for any data loss or other damage to the User resulting from alteration or infection with viruses.

In addition, SUREFOOD does not bear any responsibility in the event that the operation of the website is interrupted or becomes temporarily unavailable or presents any other malfunction justified or not, negligently or intentionally, unintentionally or voluntarily.

V. USER OBLIGATIONS
The User of the website is obliged to comply with the provisions of Cyprus, European and International Law and the relevant legislation governing telecommunications and to refrain from any illegal and abusive use of the content of the website while he is solely responsible for any damage caused to this website or on the internet from any misuse.

VI. MANAGEMENT AND PROTECTION OF PERSONAL DATA
The management and protection of personal data of the Visitor / Use of this website is in accordance with the provisions of the new General Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 th April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC.

VII. JURISDICTION AND GOVERNING LEGISLATION
These terms and conditions of use are governed by Cyprus law, the directives and regulations of European Law and the relevant International provisions and are interpreted on the basis of the rules of good faith, transactional ethics and the economic and social purpose of the law while falling under the exclusive jurisdiction of the Cyprus courts.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ SUREFOOD LTD.

 
Η Εταιρεία «SUREFOOD LTD» σέβεται απόλυτα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των καταναλωτών και των συνεργατών της και διασφαλίζει ότι η Εταιρεία είναι σύννομη προς τις διατάξεις του νέου Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Η παρούσα δήλωση έχει ως σκοπό να ενημερώσει τους καταναλωτές και τους συνεργάτες της Εταιρείας σχετικά με τον τρόπο που η εταιρεία  συλλέγει, χρησιμοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κάνει οποιεσδήποτε αλλαγές και διορθώσεις στην παρούσα δήλωση , οπότε σας καλούμε να ανατρέχετε στην παρούσα σελίδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα , ώστε να ελέγχετε τις παρούσες και νέες, επιπρόσθετες πληροφορίες και τυχόν αλλαγές.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας μέσω τηλεφώνου, email , συμπληρώνοντας μία ηλεκτρονική φόρμα ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας προκειμένου να υποβάλλετε κάποιο ερώτημα ή παράπονο καταχωρούμε το ερώτημα/παράπονό σας στη βάση δεδομένων των πελατών της εταιρείας και συλλέγουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail).

Τα ως άνω δεδομένα συλλέγουμε προκειμένου να απαντήσουμε στο ερώτημα/παράπονό σας και προχωρούμε στη διαγραφή τους μόλις ολοκληρώσουμε τη διαχείρισή τους. Σε κάθε περίπτωση δεν διατηρούμε τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
Σε περίπτωση που λάβετε μέρος σε κάποιο διαγωνισμό της εταιρείας μέσω της ιστοσελίδας της ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα προχωρήσουμε σε συλλογή των στοιχείων επικοινωνίας του νικητή του διαγωνισμού (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου,e-mail) προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί του για την αποστολή των δώρων του. Τα δεδομένα αυτά θα διαγράψουμε μόλις ολοκληρωθεί η παράδοση των δώρων. Σε κάθε περίπτωση δεν διατηρούμε τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ
Σε περίπτωση που αποστείλετε στην εταιρεία το βιογραφικό σας σημείωμα θα λάβουμε γνώση των στοιχείων που μας αποστείλατε μέσω του βιογραφικού σας σημειώματος. Τα δεδομένα αυτά θα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να εξετάσουμε την υποψηφιότητά σας για εργασία στην εταιρεία και προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με ενδεχόμενη απασχόλησή σας σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση δεν θα διατηρήσουμε τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
Σε περίπτωση που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας  ανεβάζοντας κάποιο σχόλιο ή αποστέλλοντας μήνυμα, κάνοντας like, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς της εταιρείας κλπ  θα λάβουμε πληροφορίες όπως το όνομα χρήστη, τη φωτογραφία του προφίλ σας, τον τόπο όπου ζείτε, το  email, το φύλο σας κλπ. με σκοπό να απαντήσουμε στα μηνύματά σας, να μετρήσουμε τον αριθμό των καταναλωτών μας και να σας δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε διαγωνισμούς της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τις δηλώσεις προστασίας του μέσου κοινωνικού δικτύωσης.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα μέσα δικτύωσης και για την προβολή διαφημίσεων, βασιζόμενη στις πληροφορίες που έχει συλλέξει η πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. Η SUREFOOD LTD δεν έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες και δεν έχει δικαιοδοσία επί αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τις δηλώσεις προστασίας του μέσου κοινωνικού δικτύωσης.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Η SUREFOOD LTD δεν συλλέγει εν γνώση της προσωπικά δεδομένα ανηλίκων χωρίς την κατάλληλη συγκατάθεση από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΑΣ
Η SUREFOOD LTD εξασφαλίζει την από πλευρά σας άσκηση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 , μέσω αποστολής ενός e-mail στη διεύθυνση info@surefood.com.cy. Ειδικότερα μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας.
 • Το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας.
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας.
 • Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας.
 • Το δικαίωμα εναντίωσής σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Σε περίπτωση που ασκήσετε κάποιο από τα ως άνω δικαιώματά σας η Εταιρεία θα ανταποκριθεί μέσα σε διάστημα ενός μηνός, εκτός αν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή υπάρχει πλήθος παρόμοιων αιτημάτων.

DECLARATION OF PERSONAL DATA PROTECTION OF SUREFOOD LTD

 
The Company ” SUREFOOD LTD ” fully respects the personal data of consumers and partners and ensures that the Company is to conform to the provisions of the new General Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 th April 2016 on the protection of individuals with regard the processing of personal data and the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC.

The purpose of this statement is to inform consumers and associates of the Company about the way the company collects, uses and protects personal data. The company reserves the right to make any changes and corrections to this statement, so we invite you to refer to this page at regular intervals to check for current and new, additional information and any changes.

CUSTOMER SERVICE
In case you contact the company’s customer service by phone, email, filling out an online form or through the company’s social media in order to submit a question or complaint, we register your question / complaint in the company’s customer database and collect the your contact details (eg name, address, telephone number, e-mail).

We collect the above data in order to answer your question / complaint and we proceed to delete them as soon as we complete their management. In any case, we do not keep your personal data for more than two years.

PARTICIPATION IN CONTESTS
In case you take part in a competition of the company through its website or through social media we will proceed to collect the contact details of the winner of the competition (eg name, address, telephone number, e-mail) in order to contact with him to send his gifts. We will delete this data as soon as the delivery of the gifts is completed. In any case, we do not keep your personal data for more than two years.

SEND CURRICULUM VITAE
In case you send your CV to the company, we will be aware of the information you sent us through your CV. We will use this data in order to examine your application for a job in the company and in order to contact you regarding your possible employment in it. In any case, we will not retain your personal data for more than two years.

INTERACTION THROUGH SOCIAL NETWORKING MEDIA
In case you contact us through the social media of the company by uploading a comment or sending a message, liking, participating in company competitions etc we will receive information such as username, profile picture, place where you live, email , your gender, etc. in order to respond to your messages, to count the number of our consumers and to give you the opportunity to participate in company competitions.

For more information about protecting your data you should check out your social media protection statements.

The company also uses the media to display ads, based on information gathered by the social media platform. SUREFOOD LTD does not have access to this information and has no jurisdiction over it. For more information about protecting your data you should check out your social media protection statements.

PERSONAL DATA OF MINORS
SUREFOOD LTD does not knowingly collect personal data of minors without the proper consent of the person who has the parental care of the child.

SATISFACTION OF OUR CUSTOMERS ‘RIGHTS
SUREFOOD LTD ensures the exercise of your rights by you in accordance with the General Regulation EU 2016/679, by sending an e-mail to the address info@surefood.com.cy. In particular you can exercise the following rights:

 • The right to access your data.
 • The right to correct and the right to delete your data.
 • The right to restrict the processing of your personal data.
 • The right to portability of your data.
 • Your right to object to the processing of your data.
 • The right to file a complaint before the competent supervisory authority in case of illegal processing of personal data.

In case you exercise any of the above rights, the Company will respond within one month, unless your request is very complex or there are a number of similar requests.